ما از الطاف مادری صحبت نمی کنیم ،
ما از مهربانی مادری صحبت نمی کنیم ،
ما از خانمی های مادری صحبت نمی کنیم ؛
بلکه از وظایف مادری صحبت می کنیم !
وظایف مادری ، یعنی مادر “مکلف ” است یک سری وظایف را انجام دهد.