مجموعه ویدیویی مهارت های زندگی قسمت دوم

برخورد ما با افراد همیشه مخالف چگونه باید باشد؟

نظر استاد سیدزاده پیرامون شکستن مقاومت افراد را بشنویم.