درباره‌ی این دوره :

 

اگر می خواهیم در تربیت دینی فرزندانمان موفق باشیم باید ابتدا به رشد معنوی و معرفتی خود بپردازیم. پدر و مادر نه لزوما در مصادیق بلکه در معرفت وشناخت و آگاهی از دنیایی که در آن زندگی میکنند باید پا به پای  کودکان حرکت کنند که به این معرفت میگوییم.

در این دوره در رابطه با سرمایه های آدمی، محدودیت های انسان ،آزادی ، دینداری و ازادی ، محدود کننده های آزادی و ونقش آنها در این تربیت صیانت و اشکالات وارد بر آن صحبت می شود.

پخش آنلاین و دانلود

جلسه اول 

اگر می خواهیم در تربیت دینی فرزندانمان موفق باشیم باید ابتدا به رشد معنوی و معرفتی خود بپردازیم.

جلسه دوم

سرمایه های آدمی عبارتند از : اختیار – عقل – فطرت

جلسه سوم

 فرزند من تا چه محدوده ای آزاد است ؟

جلسه‌چهارم

مطلوب در ادبیات دینی مطلوب خداست، پس براي رساندن فرزند به آن مطلوب باید صیانت کرد.