سخرانی دکتر هزار در ویژه برنامه غدیر

سخرانی استادعمرانی در ویژه برنامه غدیر

سخرانی استاد کمن در ویژه برنامه غدیر

شعرخوانی آقای برقعی در ویژه برنامه غدیر

اجرای سرود گروه نوای یاس در ویژه برنامه غدیر