مجموعه ی مهارت های زندگی مصاحبه با استاد سیدزاده پیرامون مباحث مهم و اساسی است که توجه به آن ها در جهت ارتقا کیفیت زندگی بسیار موثر است .

مسایلی همچون هدفمندی و اعتماد به نفس ما را در راه رسیدن به اهدافمان کمک کرده و مسائل دیگری مانند کاهش توقع شکستن مقاومت باعث می شود تا در روابطمان به مشکل نخوریم .

با کمک به نکته های ایشان در مورد سحرخیزی و رفع اهمالکاری میتوانیم مسیر موفقیتمان را هموار تر کنیم .