دکتر عمرانی

استاد عبدالهادی عمرانی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
​ مدرس مدعو دانشگاه تهران 

مولف کتاب درسی علوم تجربی 

با سابقه ۴۰ سال تدریس در مقطع ابتدایی