مجموعه ویدیویی شیدایی

قسمت اول :بار بگشایید 

قسمت دوم :ادب بذل

قسمت سوم :قتیل العبرات

قسمت چهارم : گونه ها و اشک ها

قسمت پنجم :معیت 

قسمت ششم :مادر وهب

قسمت هفتم :کارستان

قسمت هشتم : مسلم بن عوسجه

قسمت نهم : توجه

قسمت دهم : شور عاشورا