مراسم عزاداری دهه‌ی اول محرم ۱۴۴۴

گزارش تصویری شب اول محرم۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب اول محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب دوم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب دوم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب سوم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب سوم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب چهارم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب چهارم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب پنجم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب چهارم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب ششم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب ششم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب هفتم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب هفتم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب هفتم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب هشتم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب نهم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب نهم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب دهم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب دهم محرم۱۴۴۴

گزارش تصویری شب یازدهم محرم ۱۴۴۴

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب یازدهم محرم۱۴۴۴