مراسم عزاداری دهه‌ی اول محرم 1444

گزارش تصویری شب اول محرم1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب اول محرم1444

گزارش تصویری شب دوم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب دوم محرم1444

گزارش تصویری شب سوم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب سوم محرم1444

گزارش تصویری شب چهارم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب چهارم محرم1444

گزارش تصویری شب پنجم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب چهارم محرم1444

گزارش تصویری شب ششم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب ششم محرم1444

گزارش تصویری شب هفتم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب هفتم محرم1444

گزارش تصویری شب هفتم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب هشتم محرم1444

گزارش تصویری شب نهم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب نهم محرم1444

گزارش تصویری شب دهم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب دهم محرم1444

گزارش تصویری شب یازدهم محرم 1444

سخنرانی دکتر هزار در مراسم عزاداری شب یازدهم محرم1444