جلسات هفتگی شرح نهج البلاغه با سخنرانی دکتر علیرضا هزار 

شروع جلسات از جمعه 29 مهر 1401

ساعت شروع جلسه 18:30