جلسات هفتگی شرح نهج البلاغه با سخنرانی دکتر علیرضا هزار 

شروع جلسات از جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱

ساعت شروع جلسه ۱۸:۳۰