جلسه اول

محور بحث ما در این جلسات وظایف پدری است نه حقوق انها ما در این بحث ها از نگاه خدا و دین و شرع صحبت می کنیم .

پدری انجام یک سری وظایف است که این وظایف انسان را پدر معنا می کند. آن کسی پدر حقیقی است که اوصاف و وظایف خود را بشناسد و به آن عمل کند.

جلسه دوم

گفت و گوی ما در وظايف پدری بخشی  از آن وظايف مقدماتی و بخش ديگر وظايف اصلی پدری است. 

به دليل اينكه پدری يک فرايند است يك سری از كارهايش مقدمه كارهای ديگر است.

وظايف مقدماتي به قدری مهم است كه بدون آن وظايف ديگر جدی تلقی نمی شود.

جلسه سوم

پیامبر می فرمایند: حق بچه ها نسبت به پدران خود به سه بخش تقسیم می شود:

1-حقوق مشترک انسانی آن ها 2-حقوق جداگانه برای فرزند پسر 3-حقوق جداگانه برای فرزند دختر

پدری که میخواهد وظایف پدری اش را در مقابل فرزندانش انجام دهد باید همسرش را استفراه کند.

جلسه چهارم

نبود تکریم ،مادر را در وظایف مادری با مشکل مواجه می کند و در وظایف مادری اخلال ایجاد می کند .

هر کاری باعث شود در وظیفه مادری اخلال ایجاد شود ممنوع است و انجام آن کوتاهی در وظیفه پدری و مادری است.

جلسه پنجم

اگر زماني ما همسري از يك خانواده مرفه اختيار مي كنيم وظيفه داريم همانقدر كه آن خانوم در خانواده خودش در رفاه بوده نياز هايش را برطرف كنيم.
يك مرد مي تواند سخاوت و گشادگي دست داشته باشد كه اين امر مورد خشنودي خداوند است.
كسي كه دغدغه تكريم داشته باشد، مي داند كه بايد چه كاري انجام دهد.

جلسه ششم

وقتی می گوییم استفراه معنوی منظور ما دین و دینداری نیست .

معنویت در این جا یعنی  تمام موضوعاتی که به روح و روان مادر فرزندان ارتباط دارد  .

روح و روان انسان بخش مهمی از حیات انسان است .

مجموعه مسائل به روح و روان انسان، مسائل معنوی اوست .

جلسه هفتم

آرامش مالی همسر جز وظایف شوهر است .

باید در مسائل مالی برخورد طوری باشد که استفراه رعایت شود .

این موضوع اصلا کمیتی نیست و به میزان ثروت ربطی ندارد بلکه به رفتار ،برخورد تکریمانه و حتی نوع گفتار مربوط است .

جلسه هشتم

ویژگی های مربی :
الف:مسئول تامین امنیت است.
ب:مسئول تامین نیازهاست.
ج:مرکز دانایی وحل است.
د:کانون برجستگی و اقتدار است.
ه:محبوب است.

جلسه نهم

نمودهای رفتاری مربی:
1.مهربان است.
2.غیر منصف نیست.
3.اهل استبداد نیست.
9.از زور و قدرت به ندرت استفاده میکند.

جلسه دهم

نمودهای رفتاری مربی:
1.مهربان است.
2.غیر منصف نیست.
3.اهل استبداد نیست.
9.از زور و قدرت به ندرت استفاده میکند.

جلسه یازدهم

حقوق اصلی فرزند بر پدر:
1.تعلم2.انه منک3.مضاف الیک4.بخیره وشره5.انک مسئول عما ولیته6.حسن اَلدب7.الدَلله علی ربه8.المعونه علی طاعته فیک و فی نفسه9.مثاب علی ذالک و معاقب

جلسه دوازدهم

حقوق اصلی فرزند بر پدر:
1.تعلم2.انه منک3.مضاف الیک4.بخیره وشره5.انک مسئول عما ولیته6.حسن اَلدب7.الدَلله علی ربه8.المعونه علی طاعته فیک و فی نفسه9.مثاب علی ذالک و معاقب

جلسه سیزدهم

حقوق اصلی فرزند بر پدر:
1.تعلم2.انه منک3.مضاف الیک4.بخیره وشره5.انک مسئول عما ولیته6.حسن اَلدب7.الدَلله علی ربه8.المعونه علی طاعته فیک و فی نفسه9.مثاب علی ذالک و معاقب

جلسه چهاردهم

رفع موانع :
1.حریم خواهی های بی مورد
2.توقع های بی تناسب
3.فاصله های فکری و روحی