مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت هشتم

یکی از نشانه های مادر موفق این است که وجودی پر از نشاط داشته باشد و این نشاط را در سراسر زندگی خود جاری کند.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .