مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت یازدهم

وظایف مادری را سر زمان و سر موقعیت مناسب خود انجام دهیم تا بعد که این فرصت از دست رفت غبطه نخوریم .

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .