مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت چهارم

مبنای مادری را از کجا باید یاد بگیریم ؟

ساختار و زیر ساز مادری از کجا به یک مادر آموزش داده می شود؟

بخش مهمی از دینداری ما آموزش مبنای مادری است.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .