مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت پنجم

ساختار و زیر سازی که رفتار ما را تشکیل میدهد را طبق چه اصول و قوانینی باید بنا کنیم؟

معرفی یک مرجع بسیار مناسب برای ریل گذاری مسیر زندگی به روش صحیح 

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .