مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت دوم

ساده است مادر اسمی بودن اما کار اصلی در وصف مادر است .

تمام هنر یک مادر این است که اوصاف مادری را بداند به آن ها عمل کند و در این راه پایدار باشد.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .