مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت چهاردهم

مقبولیت مهم تر از محبوبیت است.

وقتی وظایف مادری به درستی انجام شود مقبولیت ما نزد فرزندانمان بالا می رود.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .