مجموعه ویدیویی مهارت های زندگی قسمت سوم

آیا فواید لذت آنی خواب صبح بر ثمره ی آتی سحرخیزی غالب میشود ؟ 

سحرخیزی چه فوایدی دارد ؟