کلیپ های ویژه غدیر ۱۴۰۰

قسمت اول :تولیت

قسمت دوم :خدامحوری

قسمت سوم :تا رستاخیز

قسمت چهارم :تربیت غدیری

قسمت پنجم:مدرسه غدیر