مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت سوم

ما باید وظایفمان را در قبال فرزندانمان بدانیم ،حقوق آن هارا بشناسیم و آن هارا پاس بداریم و عمل کنیم .

و مراقب باشیم در پرتگاه عقوق فرزندان پرت نشویم .

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .