مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت دهم

زمان شروع انجام وظایف مادری چه زمانی است؟

وظایف مادری از زمان بارداری شروع میشود.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .