مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت هفتم

برای رسید به نقطه تکامل مادری باید دو رضایتمندی داشته باشیم .

رضایتمندی از اینکه خداوند متعال من مادر را بانو آفریده و رضایتمندی از اینکه مادر هستم.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .