تربیت کودک ارزشمند

درباره‌ی این دوره :

مخاطب جلسات تربیت کودک ارزشمند ، والدین و مربی ها هستند .

ما در این دوره می آموزیم که به فرزندانمان یاد دهیم “چگونه فکر کنند”نه اینکه به “چه چیز “فکر کنند.

چگونه اندیشیدن به معنی به معنی این است که به فرزندانمان “مهارت حل مسئله ” بیاموزیم .

پخش آنلاین و دانلود

جلسه اول

به دنبال تغییرِ رفتارهای ظاهری در فرزندتان نباشید ؛ مسائلِ فرزندانتان را ریشه ای ببینید !!!

جلسه دوم

کودك ارزشمند: کودکی که قدرت حل مسائلش را دارد.

جلسه سوم

کودک در اثر اندیشمند شدنش، ارزشمند می شود.

جلسه چهارم

 راه شناخت “حسادت، ترس، غم”

جلسه پنجم

بسیاري از مشکلاتی که براي ما پیش می آید، بخاطر سوءتفاهم است.

جلسه ششم

کودکان اغلب چیزی را که دیگری می گوید، می شنوند، امّا به قدری از موضوعات مورد علاقه ی خودشان، پر هستند، که نمیتوانند به درستی پاسخ دهند.

جلسه هفتم

آموزش درک احساسات به فرزندانمان

جلسه هشتم

مهارت های پیش عملیاتی حل مسئله

جلسه نهم

فکر در کنار احساس قرار دارد زیرا این دو با هم در حال تعامل هستند.

جلسه دهم

فرزندان ما این مهارت را می آموزند که در هنگام حل مساله بتوانند چندین راه حل در نظر بگیرند.

جلسه یازدهم

به کودکان کمک کنیم تا به تصورشان از دیگران، بیشتر فکر کنند. 

جلسه دوازدهم

فرزندان خود را وادار به فکر کردن درباره مشکالت واقعی زندگی کنید