دوره ی آموزشی "شناخت دوره کودکی اول "

درباره‌ی این دوره :

سرفصل های این دوره : 

1-نیاز های اصلی کودک در این دوره 

2-ویزگی های کودکان تا 6 سالگی

3-پیامد های رفتاری و نیاز ها و ویژگی هایشان 

4-مداخلات تربیتی در این دوره ی رشد و تحول 

5-ارتباط کودکان با برادرها و خواهر ها

جلسه اول

با کشف میزان تجربه های جدید و ظرفیت های هوشی فرزندانمان افزایش می یابد.

جلسه دوم

راهکاری دیگر برای مدیریت کشف، »جایگزینی« است.

جلسه سوم

به وعده هایی که به فرزندان خود می دهید عمل کنید.

جلسه چهارم

نشاط کودکان، به بازی کردن آنها برمی گردد.