جلسه اول

تربیت علمی
با رویکرد عمل گرا

مسائل شخصی :آداب مذهبی- فعّالیّت های تحصیلی-مهارت های اجتماعی-سواد رسانه ای-سواد بدن-فعّالیّت های هنری-فعّالیّت های ورزشی-سواد مالی-مهارت های خانه داری-آداب شهروندی

جلسه دوم

علم آموزی پیش از آنکه کسب مجموعه ای از (پاسخ ها) باشد ،

روش جستجوگریِ ( چرا ) و ( چگونه ) است

جلسه سوم

اولیاء نقش ویژه ای در تشکیل نگرش ها وتقویت مهارت ها دارند ،
چرا که چگونگی انجام فعّالیّت هاست که در بهبود مهارتها و نگرش ها مؤثّر است ، نه محتوای کتاب های درسی.

جلسه چهارم

ویژگی های پرسش صحیح:

* اولیّن قدم برای یافتن پاسخ مسأله ای است که راه حلّی دارد

* از کودک انتظار دارد که پاسخ را نشان دهد ، تا بیان کند

* سازنده است ، حداقل یکی از زمینه های رشد را تقویت  می کند

جلسه پنجم

ویژگی های پرسش صحیح:

* اولیّن قدم برای یافتن پاسخ مسأله ای است که راه حلّی دارد

* از کودک انتظار دارد که پاسخ را نشان دهد ، تا بیان کند

* سازنده است ، حداقل یکی از زمینه های رشد را تقویت  می کند