درباره این دوره :

وظایف مادری یعنی وظایفی که به ما تکلیف شده که آن ها را انجام دهیم.

این وظیفه ، تکلیفی شرعی است که بر دوش ما گذاشته شده و موظف به انجام آن هستیم.

ما در این مبحث ، هم مخاطب اصلی داریم و هم مخاطب فرعی!

مخاطب اصلی ما ، مادرانی هستند که مادر هستند ؛ مادرانی که تجربه ی مادری دارند که این افراد مخاطب اصلی هستند.

مخاطبان اصلی دیگری هم داریم که مادرانی هستند که مادر نشدند ؛ یعنی تجربه ی مادری ندارند ولی قرار است در آینده ، مادر شوند که این افراد به صورت بالقوه مادر هستند. از این نگاه ، تمام بانوانی که وارد مرحله ی بلوغ روانی شده اند ، ولی ازدواج نکرده باشند ، مخاطب این بحث هستند.

اما یک مخاطب فرعی عزیز هم داریم. مخاطب فرعیِ ما، نازنین پدرانی هستند که در منزل آنها بانویی مادری میکند.

اهمیت و جایگاه این بحث برای مخاطبین فرعی ، کم از مخاطبین اصلی نیست.

پخش آنلاین و دانلود

نشست اول 

تجربیات مادری هرکس ، برخاسته از ایدئولوژی و نگاه او به مقوله ی مادری است.

نشست دوم

مادری بدل بردار نیست! مادری مسئولیتی است که هیچ کس جایگزین آن نمی شود.

نشست‌سوم 

وقتی مبنای یک بانو درباره وظایفش تغییر کند به صورت اتوماتیک کل سیستم تخریب می شود.

نشست‌چهارم

ما آنگونه که می اندیشیم عمل می کنیم .

نشست‌پنجم 

حضور درست مادر بخش زیادی از کار تربیت کودک را پیش می برد .

نشست‌ششم

یک مادر باید آگاهی(کامل، صحیح و شفاف) درباره کل دوران بلوغ فرزندش داشته باشد.

نشست‌هفتم

جنین در شریعت ما هویت مستقل دارد و وظایف مادری از وقتی که او هویت مستقل دارد باید آغاز شود .

نشست‌هشتم

جنین در شریعت ما هویت مستقل دارد و وظایف مادری از وقتی که او هویت مستقل دارد باید آغاز شود .

نشست‌نهم 

مادر باید به تمام سیر رشد فرزندش آگاه باشد و وظایف متناسب با آن مرحله از رشد را بشناسد.

نشست‌دهم

مادری در انجام وظایف مادریش موفق است، که مادر عادلی باشد.

نشست‌یازدهم

مهارت ها تابع شرایط ما هستند و باید به گونه ای باشند که در خدمت مصالح زندگی ما باشند.

نشست‌دوازدهم

در مثلث دین، عقل و عرف است که، آدا ب انجام هر کاری مشخص می شود.

نشست‌سیزدهم

مادر وظیفه دان برای تربیت کودک مطالعه کرده و آموزشهای لازم را دیده است.

نشست‌چهاردهم

حدو اندازه رسیدگی به نیاز فرزندان چقدر است ؟