مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت نهم

یک مادر باید بداند برای چه چیزی انرژی بگذارد و رو چه چیز هایی اصلا انرژی نگذارد و بتواند وقت و انرژی خود را مدیریت کند.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .