مجموعه ویدیویی مهارت های زندگی قسمت پنجم

تنبلی چیست؟

اهمالکاری چیست ؟

تنبلی و اهمالکاری چه تفاوتی دارند؟