مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت سیزدهم

امنیت مهمترین اثر حضور مادر در خانه است .

مادران شاغل باید زمانی که با کودک نیستند را جبران کنند.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .