مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت اول

آیا کسی را میتوان جایگزین و بدل مادر دانست ؟

آیا کسی به جز مادر می تواند وظایف مادری را انجام دهد؟

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .