مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت دوازدهم

ما والدین امانتدار فرزندانیم و خداوند آن هارا به ما امانت داده است .

فردی که امانتدار است باید آداب امانتداری بداند و به آن عمل کند.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .