مجموعه ویدیویی مهارت های زندگی قسمت اول

آیا هدفمند بودن لازمه ی موفقیت است ؟

 آیا همه ی افراد هدفمند موفق می شوند؟

نظر استاد سیدزاده پیرامون هدفمندی را بشنویم.