مجموعه ویدیویی وظایف مادری قسمت ششم

براساس دیدگاه علوی ارزشمندترین مادران چه کسانی هستند؟

کسانی که در انجام وظایف مادری و اوصاف مادری آگاه ترین ،عالم ترین و عامل ترین باشند.

سخنان دکتر هزار را درمورد همین موضوع ببینیم و بشنویم  .